0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Szymon Kolasa
۲
۳
Kapron Lukasz
Finished
۰۱:۱۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۲۵
Jan Zandecki
۳
۰
Mateusz Czernik
Finished
۰۱:۴۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۲۰
Tomasz Lojtek
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۰۲:۲۵
Szymon Kolasa
۲
۳
Mateusz Czernik
Finished
۰۲:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۸:۳۰
Mateusz Czernik
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۰:۵۵
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۴۵
Kapron Lukasz
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۲:۵۰
Jan Zandecki
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۳:۱۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۰۹:۴۰
Seroka Szymon
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۱۲:۳۵
Szymon Kolasa
۳
۱
Szymon Sporek
Finished
۰۰:۰۵
Sebastian Baran
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۰۲:۳۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Mateusz Czernik
Finished
۰۶:۵۵
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۸:۵۵
Sebastian Baran
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۰۵
Fomin Yurij
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۱۰
Jan Zandecki
۰
۳
Kapron Lukasz
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۰:۳۰
Fomin Yurij
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۲:۰۵
Damian Swierczek
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۲:۱۰
Tomasz Lojtek
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Szymon Sporek
Finished
۰۳:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۰۳:۵۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Mateusz Czernik
Finished
۰۴:۰۵
Szymon Radlo
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۱۰
Krzysztof Niemiec
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۴:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۴:۳۵
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۵۵
Szymon Radlo
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۵:۰۰
Krystian Kolodziej
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۵:۲۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۵:۲۵
Krzysztof Niemiec
۳
۱
Mateusz Czernik
Finished
۰۵:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Szymon Sporek
Finished
۰۶:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۷:۲۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Czernik
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۸:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Mateusz Czernik
Finished
۰۹:۱۵
Makajew Maciej
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۹:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۰۹:۴۵
Piotrowski Marcin
۳
۰
Tadeusz Piotrowski
Finished
۰۹:۴۹
Jan Zandecki
۲
۳
Daniel Bak
Finished
۱۰:۰۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۰:۱۰
Szymon Kolasa
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Makajew Maciej
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۰:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Piotrowski Marcin
Finished
۱۰:۳۹
Piotr Cyrnek
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۵۵
Seroka Szymon
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۱۱:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۲۰
Adrian Eliasz
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۱۱:۲۵
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۱۱:۴۵
Szymon Kolasa
۳
۲
Daniel Bak
Finished
۱۱:۴۵
Jan Zandecki
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۰۵
Makajew Maciej
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۱۲:۱۰
Piotr Cyrnek
۲
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۲:۳۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۲:۵۵
Filbrandt Tomasz
۲
۰
Adrian Eliasz
inprogress
۱۳:۰۰
Jan Zandecki
-
-
Szymon Kolasa
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Piotr Cyrnek
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Sebastian Baran
-
-
Krzystof Guminski
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Daniel Bak
-
-
Jakub Kosowski
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
  Czech Republic Pro League
Ondrej Paril
۱
۳
Radek Benes
Finished
۰۱:۰۰
Jan Ruzicka
۳
۲
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۳۰
Martin Sychra
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۲:۳۰
Frantisek Briza
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Gunar Krauter
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Pech
۳
۱
Jan Ruzicka
Finished
۰۲:۰۰
Milan Fisera
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۷:۰۰
Miloslav Lubas
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Zikmunda
۳
۱
Petr Svoboda
Finished
۱۱:۰۰
Petr Svec
۲
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۱:۳۰
Zbynek Zientek
۱
۳
Adolf Huttl
Finished
۱۲:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۳۰
Petr Vicherek
۳
۰
Antonin Baros
Finished
۰۰:۳۰
Jan Vidourek
۳
۱
Vitezslav Malina
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Fisar
۲
۳
Jan Briska
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Andrle
۳
۱
Tomas Fisar
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Adamec
۲
۳
Milan Fisera
Finished
۰۷:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۳۰
Radek Bartunek
۱
۳
Martin Sychra
Finished
۰۱:۰۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Jan Ruzicka
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sychra
۲
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Radek Benes
۳
۱
Petr Vicherek
Finished
۰۰:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Vlastimil Pecka
Finished
۰۰:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۱
Zdenek Kasinski
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Krok
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۰۰
Radek Benes
۰
۳
Petr Vicherek
Finished
۰۲:۰۰
Vlastimil Pecka
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۲:۰۰
Milan Fisera
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Jan Briska
Finished
۰۴:۳۰
Gunar Krauter
۰
۳
Tomas Fisar
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Milan Fisera
Finished
۰۵:۳۰
Jan Briska
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Fisar
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Frantisek Briza
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Jan Briska
۲
۳
Gunar Krauter
Finished
۰۶:۳۰
Plachy Jiri
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۶:۳۰
Gunar Krauter
۲
۳
Jan Briska
Finished
۰۸:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۰۸:۰۰
Adolf Huttl
۳
۰
Marek Blejchar
Finished
۱۰:۳۰
Michal Zahradka
۳
۰
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Roh
۰
۳
Petr Svec
Finished
۱۰:۳۰
Michal Syroha
۳
۰
Milan Chmelar
Finished
۱۱:۰۰
Petr Bradach
۳
۰
Blazek Jan
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۱۱:۰۰
Marek Blejchar
۳
۲
Michal Vedmoch
Finished
۱۱:۳۰
Jan Mecl Jr.
۰
۳
Petr Bradach
Finished
۱۱:۳۰
Milan Chmelar
۰
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۲:۰۰
Blazek Jan
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۱۲:۰۰
Petr Svoboda
۰
۳
Tomas Roh
Finished
۱۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Petr Bradach
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Roh
۱
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۲:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۰
Michal Syroha
Finished
۱۲:۳۰
Adolf Huttl
۳
۲
Michal Vedmoch
Finished
۱۲:۳۰
Petr Svec
۲
۰
Petr Svoboda
inprogress
۱۳:۰۰
Jan Mecl Jr.
۰
۲
Blazek Jan
inprogress
۱۳:۰۰
Marek Blejchar
۰
۱
Zbynek Zientek
inprogress
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۲
Milan Chmelar
inprogress
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Evgeny Anisimov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۳۰
Gennadii Kondratev
۳
۲
Igor Rokhlin
Finished
۰۸:۰۰
Roman Zelenskii
۰
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۹:۳۰
Eduard Golovachev
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Taltykin
۳
۱
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۱:۱۵
Suntsov Artem
۲
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۱:۴۵
Pavel Fursov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۲:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Ivan Afanasiyev
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Selkin
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Nemashkalo
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Ignatiev
۰
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Marchenko
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۸:۳۰
Vasilii Obukhov
۳
۰
Ilya Novikov
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Borisov
۲
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۰۰
Suntsov Artem
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۱۵
Andrei Borisov
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۰۰:۱۵
Ivan Pandur
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۲۰
Andrey Zolotov
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Pavel Fursov
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Myagkov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۳۰
Mikhail Taltykin
۰
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Andrey Zolotov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Kharlakin
۲
۳
Andrei Borisov
Finished
۰۳:۱۵
Ivan Pandur
۳
۱
Pavel Fursov
Finished
۰۳:۳۰
Andrey Zolotov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Selkin
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Ignatiev
۳
۱
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kharlakin
۲
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۰۴:۱۵
Pavel Fursov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۰۴:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Suntsov Artem
Finished
۰۴:۴۵
Denys Lebedev
۰
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۲
۳
Nikolay Agapov
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Khanevskii
۳
۰
Aleksei Konobeev
Finished
۰۹:۱۵
Nikolay Agapov
۳
۰
Gennadii Kondratev
Finished
۰۹:۳۰
Gennadii Kondratev
۳
۲
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Ilya Novikov
۳
۱
Mikhail Marchenko
Finished
۱۰:۰۰
Denys Lebedev
۱
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۱۰:۱۵
Igor Rokhlin
۲
۳
Nikolay Agapov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Khanevskii
۱
۳
Evgeniy Akulenko
Finished
۱۰:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۱:۰۰
Konstantin Kochetkov
۰
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۱۲:۱۵
Artem Alekseevich Troshkin
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۲:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۲:۳۰
Artem Denisov
۲
۲
Alexey Innazarov
inprogress
۱۲:۴۵
Andrey Artemov
۱
۱
Konstantin Bystrushkin
inprogress
۱۳:۰۰
Andrey Zabrodin
۰
۲
Dmitriy Kugurushev
inprogress
۱۳:۰۰
Valery Kutin
-
-
Vasiliy Rudenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۵
  World TT-CUP
Marek Chybinski
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۰۰
Milosz Cesarz
۳
۱
Mucha Grzegorz
Finished
۰۰:۰۵
Jakub Rolik
۲
۳
Marek Teiml
Finished
۰۰:۲۰
Cerveny Tomas
۱
۳
Vaclav Podrazil
Finished
۰۰:۲۵
Rafal Gajda
۰
۳
Damian Bucko
Finished
۰۰:۳۰
Zbigniew Nocun
۰
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۳۵
Gustav Lomsky
۳
۱
Marek Teiml
Finished
۰۰:۵۰
Martin Stusek
۳
۱
Petr Dvorak
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۰۰
Fabian Sikora
۱
۳
Leszek Maduzia
Finished
۰۱:۰۵
Ales Sucharda
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۱:۲۰
Cerveny Tomas
۰
۳
Petr Dvorak
Finished
۰۱:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Marek Chybinski
Finished
۰۱:۳۰
Ales Sucharda
۱
۳
Gustav Lomsky
Finished
۰۱:۵۵
Vaclav Podrazil
۳
۱
Martin Stusek
Finished
۰۱:۵۵
Damian Bucko
۳
۰
Rafal Gajda
Finished
۰۲:۱۰
Marek Teiml
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۲:۲۵
Petr Dvorak
۱
۳
Cerveny Tomas
Finished
۰۲:۳۰
Zapala Krzysztof
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۲:۴۰
Vaclav Podrazil
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۰۳:۰۰
Karol Guzy
۳
۲
Marek Chybinski
Finished
۰۳:۱۰
Wiekiera Arkadiusz
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Cezary Krawczyk
۳
۰
Milosz Cesarz
Finished
۰۴:۰۰
Morawski Piotr
۳
۲
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۲
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۰۰
Cezary Krawczyk
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۰۰
Morawski Piotr
۳
۱
Cezary Krawczyk
Finished
۰۶:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۱
Oscar Cesarz
Finished
۰۷:۰۰
Morawski Piotr
۲
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۳۰
Oscar Cesarz
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۸:۰۰
Morawski Piotr
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۹:۱۰
Maciej Kolek
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۰۰
Aleksei Nikonorov
۱
۳
Oskar Pukk
Finished
۱۰:۱۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Leszek Maduzia
Finished
۱۰:۳۵
Artjom Hiisku
۱
۳
Mart Luuk
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Libovicky
۳
۲
Jakub Rolik
Finished
۱۰:۵۰
Maciej Kolek
۳
۲
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۰
Darek Kleczko
۳
۱
Mucha Grzegorz
Finished
۱۱:۰۵
Aleksei Nikonorov
۳
۱
Mart Luuk
Finished
۱۱:۱۵
Radek Zeman
۳
۲
Kastner Karel
Finished
۱۱:۲۰
Richard Marsik
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۱:۲۵
Filip Kociuba
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۳۰
Wenda Krzysztof
۳
۱
Leszek Maduzia
Finished
۱۱:۳۵
Oskar Pukk
۳
۲
Artjom Hiisku
Finished
۱۱:۴۵
Vladimir Libovicky
۳
۰
Kastner Karel
Finished
۱۱:۵۰
Daniel Vojna
۳
۲
Jakub Dvorak
Finished
۱۱:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۰۰
Kurzak Bronislaw
۳
۲
Darek Kleczko
Finished
۱۲:۰۵
Aleksei Nikonorov
۱
۳
Artjom Hiisku
Finished
۱۲:۱۵
Jakub Rolik
۲
۳
Radek Zeman
Finished
۱۲:۲۰
Richard Marsik
۱
۳
Jakub Dvorak
Finished
۱۲:۲۵
Maciej Kolek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۳۰
Wenda Krzysztof
۱
۳
Mucha Grzegorz
Finished
۱۲:۳۵
Mart Luuk
۱
۳
Oskar Pukk
Finished
۱۲:۴۵
Vladimir Libovicky
۲
۱
Radek Zeman
inprogress
۱۲:۵۰
Zdenek Zahradka
۲
۱
Daniel Vojna
inprogress
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
۱
۱
Blazej Warpas
inprogress
۱۳:۰۰
Darek Kleczko
۰
۱
Leszek Maduzia
inprogress
۱۳:۰۵
Kastner Karel
-
-
Jakub Rolik
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Richard Marsik
-
-
Daniel Vojna
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Michal Lysakowski
-
-
Dawid Stapor
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Wenda Krzysztof
-
-
Darek Kleczko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Jakub Dvorak
-
-
Zdenek Zahradka
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۵
  World World Team Championships Countries Men
China
۳
۲
Republic of Korea
Finished
۰۷:۳۰
  Belarus Liga Pro
Sergei Arefev
۰
۳
Yuriy Bokovoy
Finished
۰۸:۳۰
Yuriy Bokovoy
۰
۳
Sergei Gus
Finished
۰۹:۳۰
Yuriy Bokovoy
۳
۰
Vladimir Chilek
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Kozich
۳
۲
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۲:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Thomas Keinath
۰
۳
David Reitspies
Finished
۱۰:۳۰
Frantisek Onderka
۲
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۰۵
Andrew Baggaley
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۴۰
Oleksandr Tymofieiev
۱
۳
Martin Baechler
Finished
۱۲:۱۵
Thomas Keinath
۱
۱
Tomas Tregler
inprogress
۱۲:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید