0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Ondrej Svacha
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۳۰
Kamil Novak
۳
۲
Daniel Tuma
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۷:۰۰
Oldrich Vrtal
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۰۰
Miroslav Cyrus
۳
۲
Vladislav Tryb
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۶:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۰۰
Patrik Pycha
۱
۳
Jakub Tazler
Finished
۰۷:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۸:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۰:۳۰
Oldrich Vrtal
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۱:۳۰
Josef Medek
۲
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۰:۳۰
Milan Musil
۳
۲
Peter Chvojka
Finished
۰۰:۳۰
Radim Pavelka
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۰۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Tazler
۳
۲
Jaroslav Bresky
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۳۰
Tomas Dousa
۳
۱
Milan Longin
Finished
۱۱:۰۰
Josef Vanek
۳
۱
Vitezslav Malina
Finished
۱۱:۳۰
Mihail Trinta
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۱:۳۰
Jan Steffan
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۱:۳۰
Milan Longin
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۲:۰۰
Jan Steffan
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۳:۰۰
Josef Vanek
۳
۲
Petr Budinsky
Finished
۱۳:۰۰
Milan Regner
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۴:۳۰
Vojtech Konvicka
۲
۳
Milan Musil
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Cyrus
۳
۱
Vladislav Tryb
Finished
۰۲:۰۰
Michal Regner
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۰
Jakub Tazler
Finished
۰۴:۳۰
Turek Tomas
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۷:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۸:۰۰
Tadeas Zika
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۰:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۰
Petr Budinsky
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smrcek
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۱۲:۳۰
Milan Bezdicek
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Svoboda
۱
۳
Milan Capek
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Cermak
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۱:۰۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۲
۳
Vojtech Konvicka
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۳
۱
Jakub Tazler
Finished
۰۳:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۴:۰۰
Michal Regner
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۵:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۰:۰۰
Jan Zajicek
۱
۳
Josef Medek
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Tryb
۳
۰
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svec
۰
۰
Miroslav Cyrus
Cancelled
۰۱:۰۰
Ondrej Pros
۰
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۱:۲۴
Jan Jablonovsky
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۲۶
Ondrej Svacha
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۱:۳۴
Turek Tomas
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۱:۵۹
Patrik Pycha
-
-
Jakub Tazler
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Bresky
-
-
Jiri Zuzanek
Finished
۰۲:۲۹
Radim Pavelka
-
-
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۵۹
Rostyslav Kliucuk
-
-
Jiri Ruzicka
Finished
۰۳:۲۳
Jiri Zuzanek
-
-
Jakub Tazler
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Bresky
۰
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۳:۳۰
Michal Regner
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۳:۵۴
Ondrej Svacha
۲
۳
Turek Tomas
Finished
۰۴:۰۰
Jiri Ruzicka
-
-
Ondrej Svacha
Finished
۰۴:۱۹
Jakub Tazler
-
-
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۲۹
Patrik Pycha
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۴:۵۹
Jaroslav Bresky
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Ruzicka
-
-
Michal Regner
Finished
۰۵:۲۱
Jakub Tazler
-
-
Jaroslav Bresky
Finished
۰۵:۲۸
Jakub Tazler
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۶:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۶:۵۴
Zdenek Kasinski
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۰۹:۲۴
Milan Smrcek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۹:۲۷
Tadeas Zika
-
-
Oldrich Vrtal
Finished
۰۹:۲۷
Radek Vosyka
-
-
Josef Vanek
Finished
۰۹:۲۸
Tomas Dousa
۳
۱
Milan Longin
Finished
۰۹:۵۶
Milan Bezdicek
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۰۹:۵۷
Vitezslav Malina
-
-
Petr Budinsky
Finished
۰۹:۵۸
Oldrich Vrtal
۰
۳
Milan Bezdicek
Finished
۱۰:۲۸
Josef Vanek
-
-
Vitezslav Malina
Finished
۱۰:۲۸
Mihail Trinta
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۰:۲۸
Jan Steffan
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۰:۲۹
Radek Vosyka
۳
۰
Josef Vanek
Finished
۱۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۰
Jan Steffan
Finished
۱۰:۳۰
Radim Urbaniec
-
-
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۵۷
Petr Budinsky
-
-
Radek Vosyka
Finished
۱۰:۵۸
Milan Longin
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۰:۵۸
Tibor Kolenic
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۱:۰۰
Milan Bezdicek
۳
۰
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۰۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۱:۲۶
Tadeas Zika
-
-
Milan Bezdicek
Finished
۱۱:۲۷
Radek Vosyka
-
-
Vitezslav Malina
Finished
۱۱:۲۹
Milan Smrcek
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۱۱:۲۹
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Longin
Finished
۱۱:۵۳
Oldrich Vrtal
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۵۷
Josef Vanek
-
-
Petr Budinsky
Finished
۱۱:۵۸
Radim Urbaniec
۰
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۲:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Zdenek Kasinski
Finished
۱۲:۰۰
Petr Budinsky
۰
۳
Radek Vosyka
Finished
۱۲:۰۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
Tibor Kolenic
Finished
۱۲:۳۰
Tadeas Zika
۳
۱
Milan Bezdicek
Finished
۱۲:۳۰
Radek Vosyka
۳
۰
Vitezslav Malina
Finished
۱۲:۳۰
Radek Vosyka
-
-
Josef Vanek
Finished
۱۲:۵۸
Milan Bezdicek
-
-
Tadeas Zika
Finished
۱۲:۵۸
Milan Smrcek
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۲:۵۹
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Longin
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Regner
-
-
Vrba Jindrich
Finished
۱۳:۲۵
Vojtech Konvicka
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۳:۲۷
Vaclav Svoboda
-
-
Milan Capek
Finished
۱۳:۲۸
Milan Longin
۲
۰
Mihail Trinta
Finished
۱۳:۳۰
Oldrich Vrtal
۱
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۳:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۱۳:۳۰
Milan Regner
-
-
Milan Kolar
Finished
۱۳:۳۰
Jan Rajek
-
-
Ladislav Novotny
Finished
۱۳:۴۷
Svatoslav Stempen
-
-
Jiri Stach
Finished
۱۳:۵۷
Tomas Dousa
-
-
Pavel Kulhanek
Finished
۱۳:۵۹
Radek Vosyka
۱
۳
Josef Vanek
Finished
۱۴:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Vrba Jindrich
Finished
۱۴:۳۰
Milan Kolar
۰
۰
Tomas Dousa
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Vojtech Konvicka
۳
۱
Petr Jochym
Finished
۱۴:۳۰
Petr Jochym
-
-
Svatoslav Stempen
inprogress
۱۴:۳۰
Vrba Jindrich
-
-
Jan Rajek
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۰
Jiri Stach
Finished
۱۵:۰۰
Jan Rajek
۳
۰
Ladislav Novotny
Finished
۱۵:۰۰
Jan Manhal Snr
۳
۱
Radek Limbursky
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Dousa
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۵:۰۰
Petr Jochym
۱
۰
Svatoslav Stempen
inprogress
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۰
۰
Tomas Dousa
inprogress
۱۵:۳۰
Milan Capek
۱
۰
Jan Manhal Snr
inprogress
۱۵:۳۰
Vrba Jindrich
۰
۰
Jan Rajek
inprogress
۱۵:۳۰
Jiri Stach
-
-
Vojtech Konvicka
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Ladislav Novotny
-
-
Tomas Regner
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Pavel Kulhanek
-
-
Milan Regner
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Radek Limbursky
-
-
Vaclav Svoboda
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Vojtech Konvicka
-
-
Svatoslav Stempen
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Vaclav Svoboda
-
-
Jan Manhal Snr
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Milan Regner
-
-
Tomas Dousa
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Tomas Regner
-
-
Jan Rajek
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
  Russia Liga Pro
Vladislav Chakhur
۲
۳
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۰۹:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Myagkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۲۰
Ivan Soldatov
۱
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Moshnikov
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۲:۱۵
Yaroslav Troyanov
۱
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۲:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۱۴:۰۰
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Soldatov
۱
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Kazakov
۰
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Nikulin
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۰:۱۵
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Alexander Alexeev
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Popov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Nikulin
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Vasilii Obukhov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۰
Alexander Alexeev
Finished
۰۲:۱۵
Kutenkov Dmitry
۳
۱
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Alexander Alexeev
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۰
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Alexeev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۴:۴۵
Kutenkov Dmitry
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۳
۱
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۳۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۴۵
Andrey Artemov
۳
۲
Andrey Shmakov
Finished
۰۸:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۲
۳
Andrey Shmakov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Andrey Artemov
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Molodykh
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Simonov
۳
۰
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۱۰:۱۵
Evgenii Plotnikov
۱
۳
Sergey Konstantinov
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Artemov
۳
۲
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۰:۳۵
Gennadiy Kalinnikov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Moshnikov
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۲:۰۰
Artem Denisov
۱
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۱۲:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۲
Vitaly Demchenko
Finished
۱۲:۳۰
Surikov Viacheslav
۳
۲
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۳:۰۰
Savinsky Aleksandr
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۳:۰۰
Konstantin Olshakov
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۱۵
Vitaly Demchenko
۲
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۳:۳۰
Nikita Sadovskiy
۳
۰
Artem Denisov
Finished
۱۳:۴۵
Dmitry Bogatov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۰۰
Artem Denisov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۴:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Makarkin Vladimir
Finished
۱۴:۱۵
Vladimir Slesarev
۰
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۴:۳۰
Savinsky Aleksandr
۳
۰
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۴:۴۵
Vitaly Demchenko
۳
۲
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۵:۰۰
  Europe TT Elite Series
Felkel Grzegorz
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۲:۲۵
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۷:۲۰
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۱:۴۰
Michal Murawski
۱
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۰۹:۴۵
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۰:۰۵
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۵۰
Blazej Cioch
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۲۵
Krzysztof Kapik
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۳۰
Dawid Kotwica
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۳۵
Waldemar Jozala
۳
۰
Milosz Cesarz
Finished
۰۸:۴۵
Mariusz Baron
۱
۳
Waldemar Jozala
Finished
۱۰:۴۵
Seroka Szymon
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۱:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۰۵
Blazej Cioch
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۴۵
Krystian Kolodziej
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۱۰
Michal Minda
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۳:۱۵
Dawid Kotwica
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۴:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۵:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۵:۵۰
Blazej Cioch
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۶:۱۵
Adrian Spychala
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۲۰
Adam Dosz
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۴۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۰۰
Przemyslaw Gorski
۰
۳
Roman Wiza
Finished
۱۱:۲۰
Jan Zandecki
۲
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۴۵
Adrian Spychala
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۲:۱۰
Michal Murawski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۳:۰۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۲۰
Miroslav Sklensky
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۳:۴۵
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۰:۳۰
Michal Minda
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۳۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۱:۲۰
Artur Sobel
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۵۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۰۰
Krystian Gaik
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۲۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۵۰
Seroka Szymon
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۰۵
Mariusz Baron
۱
۳
Milosz Cesarz
Finished
۰۶:۴۰
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۰۸:۳۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۵
Jan Zandecki
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۲۰
Michal Murawski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۴۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۵۵
Piotr Gumulinski
۳
۲
Jakub Nowak
Finished
۱۳:۱۵
Jan Zandecki
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۵۵
Adam Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۵:۱۵
Blazej Cioch
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۱۰
Seroka Szymon
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۵۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۰۵
Blazej Cioch
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۵
Adrian Spychala
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۱:۱۵
Artur Sobel
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۴:۵۵
Blazej Cioch
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۲۵
Artur Sobel
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۷:۴۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۰۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Milosz Cesarz
Finished
۱۰:۲۰
Adrian Spychala
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۳۵
Adam Dosz
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۵۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۱:۲۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۲:۰۵
Adam Dosz
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۲:۳۵
Seroka Szymon
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۱۲:۴۰
Adrian Spychala
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۲۰
Adam Dosz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Damian Swierczek
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۳:۵۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۰۵
Michal Murawski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۴:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۳۵
Adrian Spychala
۱
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۴:۵۵
Murawski Daniel
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۱۵:۰۰
Michal Murawski
۰
۰
Bartosz Czerwinski
inprogress
۱۵:۳۰
Lukasz Jarocki
-
-
Miroslav Sklensky
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Jakub Kosowski
-
-
Artur Daniel
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Maciej Podsiadlo
-
-
Adrian Spychala
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Adam Dosz
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
  World Ping Pong Point
Dmytro Halai
۳
۱
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۴۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Dmytro Halai
۰
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۰۹:۴۷
Dmytro Halai
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۱۷
Ivan Gayday
۲
۳
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۴۷
Ivan Gayday
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۳:۱۷
Ivan Gayday
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۴:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۳:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۴:۴۷
  Germany WTT Feeder Dusseldorf Mixed III, Doubles
Wong X.R./Pang Y.E.K.
۱
۳
Zelinka J./Kukulkova T.
Finished
۱۳:۰۵
  Germany WTT Feeder Dusseldorf III Women
Giorgia Piccolin
۳
۲
Franziska Schreiner
Finished
۱۳:۴۰
Marwa Alhodaby
۲
۳
Audrey Zarif
Finished
۱۴:۱۵
Hayeong Kim
۰
۳
Tin-Tin Ho
Finished
۱۴:۵۰
Wan Yuan
۳
۱
Mateja Jeger
Finished
۱۴:۱۵
Arantxa Cossio Aceves
۰
۳
Eunhye Lee
Finished
۱۳:۴۰
Mariam Alhodaby
۲
۳
Sabina Surjan
Finished
۱۴:۱۵
Jingyi Zhou
۲
۳
Ece Harac
Finished
۱۴:۱۵
Yousra Helmy
۱
۳
Jinnipa Sawettabut
Finished
۱۴:۱۵
Barbora Balazova
۲
۳
Yiyun Yang
Finished
۱۴:۱۵
Fei Qi
۲
۱
Yee Lok Lam
inprogress
۱۴:۵۰
Yangchen Wu
۲
۰
Andrea Todorovic
inprogress
۱۴:۵۰
Madarasz Dora
۳
۰
Ivana Malobabic
Finished
۱۴:۵۰
Tianyi Wang
۰
۳
Debora Vivarelli
Finished
۱۴:۵۰
Solomiya Brateyko
۰
۰
Tatiana Kukulkova
inprogress
۱۴:۵۰
Chantal Mantz
۱
۰
Hana Matelova
inprogress
۱۵:۲۵
  Europe European Champions League Women
Daniela Dodean
۲
۳
Sofia Xuan Zhang
Finished
۰۰:۰۰
  Germany WTT Feeder Dusseldorf Men III, Doubles
Liu D./Cao W.
۳
۲
Yoshimura K./Tsuboi T.
Finished
۱۳:۴۰
Haug B./An J.
۰
۳
Ho K.K./Yiu K.T.
Finished
۱۳:۴۰
Choy C.K./Kwan M.H.
۰
۳
Rossi C./Mladenovic L.
Finished
۱۳:۴۰
  World TT-CUP
Kedzierski Piotr
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۰:۰۰
Milos Frydl
۳
۱
Filip Kopecky
Finished
۰۰:۱۰
Zdenek Dusek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Antonio Diaz
۲
۳
Sanchez Juan A
Finished
۰۰:۲۵
Darek Kleczko
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۳۰
Gola Blazej
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۳۵
Pasek Dominik
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۰۰:۴۰
Michal Nemec
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۵۰
Martin Vodnansky
۰
۰
Zbynek Vyskocil
Cancelled
۰۰:۵۰
Krystof Prida
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۵۵
Tomasz Witkowski
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۱:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۱:۰۵
Milos Frydl
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۰۱:۱۰
Pavel Cibik
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Martin Stusek
۲
۳
Filip Cernota
Finished
۰۱:۲۵
Michal Bracha
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۰۱:۳۰
Filip Kopecky
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۱:۵۵
Michal Nemec
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۰۵
Kedzierski Piotr
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۲:۱۰
Brozek Michal
۰
۳
Filip Kopecky
Finished
۰۲:۱۵
Zdenek Dusek
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۳۵
Darek Kleczko
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۲:۴۰
Milos Frydl
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۲:۴۵
Krystof Prida
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۵۰
Chen Jining
۲
۳
Steven Kasha
Finished
۰۳:۰۵
Michal Bracha
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۳:۱۰
Filip Cernota
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۳:۲۰
Jakub Caban
۰
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۳:۳۰
Chen Jining
۳
۱
Leo Malin
Finished
۰۳:۳۵
Zoladek Dariusz
۱
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۴:۰۰
Leo Malin
۲
۳
Steven Kasha
Finished
۰۴:۱۰
Albert Misztal
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۴:۳۰
Chen Jining
۲
۳
Steven Kasha
Finished
۰۴:۵۵
Jakub Caban
۳
۲
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۰۰
Igor Shulkin
۳
۰
Luis Meneses
Finished
۰۵:۰۵
Brad Robbins
۳
۰
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۱۰
Albert Misztal
۳
۲
Krzysztof Gola
Finished
۰۵:۳۰
Igor Shulkin
۳
۱
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۳۵
Luis Meneses
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۵:۴۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۰۰
Igor Shulkin
۳
۱
Brad Robbins
Finished
۰۶:۰۵
Abhishek Dhawan
۱
۳
Luis Meneses
Finished
۰۶:۱۰
Albert Misztal
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Caban
۰
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۷:۰۰
Albert Misztal
۳
۱
Jakub Caban
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Gola
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۸:۰۰
Marek Pyzik
۱
۳
Jakub Caban
Finished
۰۸:۴۰
Albert Misztal
۰
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۹:۱۰
Maciej Kolek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۳۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۰:۰۰
Dawid Stapor
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۰:۳۰
Morawski Piotr
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۰:۳۵
Moises Alvarez
۲
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۰:۴۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۰:۵۰
Maciej Kolek
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۱:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۱
۳
Wiechec Adrian
Finished
۱۱:۰۵
Sancho Libre
۰
۳
Jesus Cantero
Finished
۱۱:۱۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Sebl Jachym
Finished
۱۱:۲۰
Filip Cernota
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۱:۲۵
Valois Kayque
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۳۰
Morawski Piotr
۰
۳
Wiechec Adrian
Finished
۱۱:۳۵
Moises Alvarez
۰
۳
Jesus Cantero
Finished
۱۱:۴۰
Hejda Vaclav Jr.
۳
۲
Sebl Jachym
Finished
۱۱:۵۰
Vojtech Rozinek
۳
۰
Hanl Ales
Finished
۱۱:۵۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۰۰
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۲:۰۵
Sanchez Juan A
۰
۳
Sancho Libre
Finished
۱۲:۱۰
Zdenek Zahradka
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۲:۲۰
Filip Cernota
۲
۳
Hanl Ales
Finished
۱۲:۲۵
Maciej Kolek
۳
۰
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۰
Morawski Piotr
۳
۲
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۱۲:۳۵
Moises Alvarez
۰
۳
Sancho Libre
Finished
۱۲:۴۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۲:۵۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Vojtech Rozinek
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Stapor
۳
۲
Milosz Kukawka
Finished
۱۳:۰۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۳:۰۵
Jesus Cantero
۲
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۳:۱۰
Sebl Jachym
۳
۰
Zdenek Zahradka
Finished
۱۳:۲۰
Filip Cernota
۰
۳
Vojtech Rozinek
Finished
۱۳:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۲
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۳۰
Wiekiera Arkadiusz
۰
۳
Morawski Piotr
Finished
۱۳:۴۵
Zdenek Zahradka
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۳:۵۰
Hanl Ales
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۳:۵۵
Maciej Kolek
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۰۰
Wiechec Adrian
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۴:۱۵
Petr Oliver Korp
۲
۳
Sebl Jachym
Finished
۱۴:۲۰
Michal Lysakowski
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۴:۳۰
Oliver Ollman
۰
۳
Andrus Steinbach
Finished
۱۴:۴۵
Hanl Ales
۳
۲
Filip Cernota
Finished
۱۴:۴۵
David Mutl
۳
۰
Vojtech Strouhal
Finished
۱۴:۵۰
Milosz Kukawka
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۰۰
Stanislav Kruti
۳
۰
Meelis Apsolon
Finished
۱۵:۱۵
Vojtech Rozinek
۱
۲
Tomas Vorisek
inprogress
۱۵:۱۵
Vaclav Nykl
۱
۱
Gustav Lomsky
inprogress
۱۵:۲۰
Cerveny Tomas
-
-
Tomas Beran
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Maciej Kolek
۰
۱
Michal Lysakowski
inprogress
۱۵:۳۰
Oliver Ollman
-
-
Meelis Apsolon
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۵
David Mutl
-
-
Gustav Lomsky
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
Kadavy Ondrej
-
-
Frantisek Camr
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Dawid Stapor
-
-
Filip Kociuba
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Vojtech Strouhal
-
-
Vaclav Nykl
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Cerveny Tomas
-
-
Frantisek Camr
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۵
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Medvedev
۰
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۸:۳۰
Zhelobkovich Igor
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Medvedev
۳
۱
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۲
Andrei Khrameev
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Beloded
۳
۲
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Khrameev
۰
۳
Vadim Beloded
Finished
۱۳:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۴:۰۰
Sergei Lysakovskii
۳
۰
Vadim Beloded
Finished
۱۴:۳۰
Andrei Khrameev
۱
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۵:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Radim Bako
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۰:۳۰
Petr David
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۰۵
Jakub Kleprlik
۲
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۱:۴۰
Nazar Tretiak
۰
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۲:۱۵
Radim Bako
۳
۲
Petr David
Finished
۱۲:۴۵
Jakub Kleprlik
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۳:۱۵
Tomas Koldas
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۳:۴۵
Nazar Tretiak
۰
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۴:۱۵
Radim Bako
۰
۳
Jakub Kleprlik
Finished
۱۴:۴۵
Petr David
۰
۰
Klajber Adam
inprogress
۱۵:۱۵
  Germany WTT Feeder Dusseldorf III
Adrien Rassenfosse
۳
۰
Dixon Xavier
Finished
۱۵:۲۵
Yuto Kizukuri
۰
۰
Beixun Zeng
inprogress
۱۵:۲۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید